christmaspage

 

Dhalna fix-xahar ta’ Dicembru, ix-xahar tal-Milied. Jalla jkun xahar li fih ahna nahsbu aktar fil-Mulej li tana lil Ibnu b’Salvatur taghna. X’hemm isbah milli nirrigrazzjaw lil Alla ta’ dan. Spiss tkun fuq xuftejna matul il-jum din il-gjakulatorja li l-ewwel parti tfakkarna f’dan il-misteru hekk kbir, meta Alla jsir bniedem ghalina u t-tieni parti hija tifhir lil Alla ghal din il-kbira providenza.

 L-IBEN T’ALLA SAR BNIEDEM GLORJA LILL-MISSIER, U LIL IBEN U LIL ISPIRTU SANTU.

 (Gjakulatorja ta’ San Gorg Preca li ried li l-membri tieghu jghidu matul in-novena tal-Milied.)

  

 LIL KIEKU KELLI NISTAQSIK META NICCELEBRAW IL-FESTA TAL-MILIED X'RISPOSTA TTINI?

AHSIBHA TAJJEB QABEL TWIEGEB.

META TKUN CERT, AGHFAS IL-KELMA TWEGIBA U ARA TAQBILX MAGHHA.

TWEGIBA

 DAQQA T'GHAJN LEJN NOVELLI GODDA B'TEMA TAL-MILIED 

ANGLU TAL-MILIED TAHT SURA OHRA

IL-LUKANDIER TA' BETLEM


CHRISTMAS CONNECTIONS

   

Wow! Jibda' jdoqq bil-pjanu u jikkontrolla nofs miljun lampi tal-Milied. ARA L-VIDEO

L-EPIFANIJA JEW TRE RE

 

IKKLIKJA FUQ L-ISTAMPA BIEX TISMA' GHANJIET  IL-MILIED   

BAMBIN ISWED, O CHRISTMAS TREE, NINNI LA TIKBIX IZJED


   animated-christmas-tree-image-0301 IS-SIGRA TAL-MILIED

ARA L-HIDMA TA' L-ANGLU TAL-MILIED  BILLI TIKKLIKJA FUQ L-ISEM IS-SIGRA TAL-MILIED.

 IL-MILIED U L-ARTI


KWADRI TAL-MILIED (1) (2)

 

 

KEMM JAFU T-TFAL TAGHNA FUQ

 IS-SENA LITURGIKA,

ZMIEN L-AVVENT

 U

 ZMIEN IL-MILIED.

 

HAJRUHOM JIEHDU DAN IL-QUIZ BIEX JARAW KEMM HUMA FAMILJARI MAL-LITURGIJA TA' DAWN IZ-ZMINIJIET

ZMIEN LITURGIKU

 

ZMIEN L-AVVENT

 

ZMIEN IL-MILIED 

SANTA KLAWS?

 

 

 

 

 

Kif dan il-bniedem nisrani u ta’ qalb generuza, it-twajjeb Nikola sar ir-ragel liebes l-ahmar bl-ixkora tar-rigali fuq spalltu u simbolu tal-ferh u kummerc tal-Milied ?

 

 

 

L-ARTISTI U X-XOGHLIJIET TAGHHOM FUQ L-MILIED 

CARAVAGGIO (1)  

SANDRO BOTTICELLI (1) 

 

ID-DIORAMA

X'HIJA DIORAMA?

Diorama huwa mudell mahdum hafna drabi fuq skala biex jintuza halli jwassal ghal skop........
(IKKLIKJA FUQ ID-KELMA DIORAMA BIEX ISSIR TAF AKTAR)

ESEBIZZJONI DIORAMA (2018)

EZEMPJI TA' DIORAMA SPANJOLI (2017)

 

GIE JGHAMMAR FOSTNA

 U HADD MA LAQGHU 

l-ewwel parti

it-tieni parti

(slideshow fuq

 il-grajja tat-twelid ta' kristu)


VARJI

 KIF JIFIRHU FIL-MILIED 

RAPPORT MINN BETLEM FIL-JUM TAL-MILIED  

IT-TIFSIRA TAL-FESTA TAL-MILIED

(Qabel tmur fil-pagna rispettiva ghar-risposta, ahseb ftit x'sejra tkun it-twegiba tieghek u jekk ma taqbilx ma jfissirx li hija hazina .)

zjara virtwali lil bazilka ta' nazaret

zjara virtwali fil-bazilka tan-nativita' betlehem  

filmat tal-knisja maghrufa bhala l-grotta jew l-ghar tal-halib 

slideshows tal-milied

Make a free website with Yola