christmaspage

 

 IL-HADD 2 TA' DICEMBRU                      INHEJJU RUHNA GHALL-MIGJA TAL-MULEJ

 IT-TNEJN 3 TA' DICEMBRU                     GESU' JFEJJAQ IL-QADDEJ TAC-CENTURJUN

 IT-TLIETA 4 TA' DICEMBRU                   L-GHAQDA TAGHNA MA' GESU'

 L-ERBGHA 5 TA' DICEMBRU                   GESU' JITMA LIL HAMEST ELEF RUH

IL-HAMIS 6 TA' DICEMBRU                      FIS-SMEWWIET JIDHOL MIN JAGHMEL IR-RIEDA TA' MISSIERI

 IL-GIMGHA 7 TA' DICEMBRU                  GESU' JFEJJAQ ZEWG GHOMJA

 IS-SIBT 8 TA' DICEMBRU                          IT-TAHBIRA TA' L-ANGLU

 IL-HADD 9 TA' DICEMBRU                        IL-PREDIKAZZJONI TAL-BATTISTA

IT-TNEJN  10 TA' DICEMBRU                     GHAX RAJNA HWEJJEG TA' L-GHAGEB ILLUM   

IT-TLIETA 11 TA' DICEMBRU                       ALLA MA JRIDX LI NINTILFU

 L-ERBGHA 12 TA' DICEMBRU                  EJJEW INTOM ILKOLL TA' QALBKOM IMHABBTA

IL-HAMIS 13 TA' DICEMBRU                      GIOVANNI L-BATTISTA

 IL-GIMGHA 14 TA' DICEMBRU                   MINN HADD MA JRIDU JISIMGHU

 IS-SIBT 15 TA' DICEMBRU                          ELIJA GIE, IZDA HUMA MA GHARFUHX

IL-HADD 16 TA' DICEMBRU                      U AHNA X'GHANDNA NAGHMLU?

 IT-TNEJN 17 TA' DICEMBRU                     IR-RAZZA TA' GESU'

IT-TLIETA 18 TA' DICEMBRU                    GESU' JITWIELED MINN MARIJA, L-GHARUSA TA' GUZEPPI

 L-ERBGHA 19 TA' DICEMBRU                  L-ANGLU GABIRJIEL

IL-HAMIS 20 TA' DICEMBRU                     IT-THABBIRA TA' L-ANGLU

 IL-GIMGHA 21 TA' DICEMBRU                  IZ-ZJARA LIL ELIZABETTA

 IS-SIBT 22 TA' DICEMBRU                        IL-MAGNIFIKAT

 IL-HADD 23 TA' DICEMBRU                     IL-MULEJ GIE GHANDI                

 IT-TNEJN 24 TA' DICEMBRU                     IL-PROFEZIJA TA' ZAKKARIJA

 IT-TLIETA 25 TA' DICEMBRU                     JUM IT-TWELID TA' KRISTU

Make a free website with Yola