christmaspage

 

JOY TO THE WORLD

Isacc Watts (1674 - 1748) ma kienx xi bniedem li jigbdek fl-apparenza tieghu tant li wahda xebba zaghzugh li thajret tizzewwgu, meta rajtu wicc in b'wicc stqarret li hija kienet tammira il-gawhra izda le l-kaxxa li kienet terfaghha.

Ghalkemm fid-dehra ma kienx attraenti, fil-kitba kien jinqala' bil-bosta. Kien kapaci jikteb innijiet bazati fuq is-Salmi u Isacc Watts kiteb wiehed jismu "Joy to the World" imsejjes fuq is-Salm 98. "Ghajtu bil-ferh lill-Mulej fl-art kollha, infexxu fil-hena, ifirhu u ghannu". Salm 98 vers 4.

Minkejja il-hila tieghu Isacc ma kienx apprezzat. Kienu jghidu ghalih : "Pruzuntuz biex jaqbad is-Salmi u minn ghalih itihom sura ahjar milli huma." Hafna snin wara l-mewt ta' Isacc Dr Lowell Mason ( 1792 - 1872) ha l-innu u libbsu l-muzika.

 Ghal-ewwel dan ix-xoghol tawh il-gemb, izda Handel and Haydn Society ta' Boston, Massachusetts accettawh. Dr Lowell Mason li aktar tard sar president ta' din is-socjeta' kompla jikkomponi aktar muzika sagra; kiteb 'l fuq minn 1600 bicca xoghol. Il-lum dan ix-xoghol huwa kantat bhala wahda mill-"carols" l-aktar ferrieha tal-Milied.

 JOY TO THE WORLD

Joy to the World , the Lord is come!
Let earth receive her King;
Let every heart prepare Him room,
And Heaven and nature sing,
And Heaven and nature sing,
And Heaven, and Heaven, and nature sing.

Joy to the World, the Savior reigns!
Let men their songs employ;
While fields and floods, rocks, hills and plains
Repeat the sounding joy,
Repeat the sounding joy,
Repeat, repeat, the sounding joy.

No more let sins and sorrows grow,
Nor thorns infest the ground;
He comes to make His blessings flow
Far as the curse is found,
Far as the curse is found,
Far as, far as, the curse is found.

He rules the world with truth and grace,
And makes the nations prove
The glories of His righteousness,
And wonders of His love,
And wonders of His love,
And wonders, wonders, of His love.

IKKLIKJA FUQ L-MP PLAYER BIEX TISMA' L-CAROL 

 

Make a free website with Yola