christmaspage

IL-WEGHDIET TIEGHI GHALL-MILIED
Inwieghed li.......


1. Naghmel mill-Milied jum imqaddes bi Kristu.......mhux vaganza minghajru.
2. Li nosserva il-Milied bhal jum twelid Kristu…..... u mhux jum biex naghti u nircievi rigali materjali.
3. Li niftakar li s-simboli reali tal-Milied huma l-Kewba, il-Grotta u l-Maxtura ….... u mhux Santa Klaws u c-criev.
4. Li nghallem lil uliedi li Santa Klaws hu l-laqam ta’ San Nikola …...li kien jahdem mal-fqar biex jghinhom bhalma kien jaghmel Kristu Gesu’.
5. Li nghin familja fqira.......f’gieh Gesu’ Marija u Guzeppi, il-Familja Mqaddsa ta’ Betlem.
6. Li nibghat kartolini tal-Milied li jfakkru fit-tfajjel Gesu’ .....u mhux kartolini dekorati bil-klieb, girlandi u x’naf jiena.
7. Li fid-dar tieghi nsiblu post ghalih u post prominenti ….... prespeju li jfakkarni li Gesu’ twieled go stalla ta’ l-annimali.
8. Li nkun jiena l-ewwel li nwassal lill-familja tieghi sa -lartal .... sabiex ilkoll nircievu il-Hobz tal-Hajja.
9. Inhabrek li matul iz-zmien tal-Milied naghti gieh lil Marija, Omm Tieghu..... bhalma hi fl-ewwel Milied qaghdet hdejh qrib il-maxtura tadurah.
10. Li l-lum u kull jum iehor naghti glorja lil Alla fil-gholi tas-smewwiet ….. li nahdem u nitlob ghall-Paci fost il-bnedmin ta’ rieda tajba.

Make a free website with Yola