christmaspage

 

LAQGHA LILL-BAMBIN

 

Dik is-sena ghamel maltemp kbir hekk li n-nies tar-rahal ta' Santa Maria ma setghux johorgu minn djarhom u  tilfu l-festi tal-Milied.

Izda xorta wahda ghamlu laqgha lill-Bambin Gesu'

Kif?

 

Make a free website with Yola