christmaspage

 

 

Gesu, inti twelidt umilment sabiex jiena ma jkolli ebda biza’ minnek

Twelidt fqir sabiex jiena nikkunsiderak l-uniku tezor tieghi

Twelidt ckejken tarbija sabiex jien  ma nfittitx li niddomina lil haddiehor

Twelidt gewwa grotta sabiex kull bniedem ikun hieles li jista’ jigi jiltaqa’ mieghek

Twelidt minghajr ebda pompa sabiex jiena ma nidhirx kumplikat

Twelidt ghax thobb sabiex jiena ma niddubitax mill-imhabba tieghek ghalija.

 

Make a free website with Yola