christmaspage

 

IT-TIFSIRA TAL-FESTA TAL-MILIED

 

Li kieku kellek taghti tifsira tal-festa tal-Milied, xi tkun it-twegiba tieghek?

Ara t-twegiba li ta' wiehed sacerdot fl-omelija tieghu. It-tifisra tal-kelma Milied hija l-festa tax-xewqa ta' Alla li jkun maghna l-bnedmin.

Ghalhekk Gesu' gie fid-dinja ghax ried jibqa' u jghix maghna; wara kollox hekk tfisser il-kelma Gesu',

Għimmanu-El’, jigifieri Alla hu maghna. [Mt:1:23] 'Ara, ix-xebba tnissel u jkollha iben u jsemmuh Għimmanu-El’, li bi lsienna jfisser ‘Alla magħna’.

Nisthajluh jghidilna : Halluni nghix maghkom...halluni nibqa' maghkom...tkeccunix.

U int u jiena x'sejrin inwegbuh?

Sfortunatament il-Milied ghal hafna jfisser xalar, parties, rigali etc

Imma ghalija u ghalik u ghal ohrajn mimlija fidi, il-Milied ghandu jkun il-festa ta' Alla hu maghna, Alla jghix maghna, mhux biss ghal jum wiehed imma sa ma ruhna tohrog minn ma gisimna.

Make a free website with Yola