christmaspage

 

 

SENSIELA TA' ARTIKOLETTI FUQ HWEJJEG LI GHANDHOM X'JAQSMU MAL-MILIED

A CHRISTMAS CAROL

 

 Din l-istorja, miktuba mill-kittieb ingliz, Charles Dickens fis-sena 1843 tmiss il-qlub ta' kull min jaqraha. Ebeneezer Scrooge kien l-aktar xhih kbir li qatt ma iltaqa' ma' xelin li ma ghogbux.......u li qatt ma habbat wiccu ma' bniedem li ghogbu.  Kien jobghod il-festi l-aktar il-Milied.  Meta pero l-ispirtu tal-Milied li ghadda, l-ispirtu talk-Milied tal-prezent u l-ispirtu tal-Milied futrur ghamlulu zjara, huwa tghallem il-mod ta' kif ihobb, nissel fih qalb generuza u wera volonta' tajba.

Il-kittieb Charles Dickens beda' jikteb din in-novella f'Ottubru tas-sena  1843 u spiccaha lejn l-ahhar ta' Novembru fi zmien tajjeb biex tkun pubblikata.  Kellha tkun illustrata bi stampi, xoghol ta' John Leech u jkollha legatura ta' livel gholi  bit-truf taghha ndurati bid-deheb.  Dickens iffinanzja l-opra tieghu minn flusu biex ihalli l-prezz taghha baxx ( 5 xelini) billi ried li tkun ghall-but ta' kulhadd. Izda ghalkemm inbieghet hafna, fl-ewwel granet tal-pubblikazzjoni taghha lahqet in-numru ta' 6000, b'aktar popolarita' tikber  maz-zmien, Dickens ma kellux profitti gholjin.

Dickens ghex mis-sena 1832 sas-sena 1888.

Nazzjonalita' tieghu kienet Ingliza.

Missieru kien skrivan navali

Kien poeta, gurnalist u kittieb.

Kiteb hafna kotba sbieh, fosthom Oliver Twist, Hard Times, The Pickwick Papers, David Copperfield, A Tale of Two Cities fost l-ohrajn

 

TISTA TAQRA L-ISTORJA FIL-QOSOR PERMEZZ TA' L-ISTAMPI (NATURALMENT BL-INGLIZ) BILLI TIKKLIKJA FUQ SCROOGE:

 

Make a free website with Yola