christmaspage

 

SENSIELA TA' ARTIKOLETTI FUQ HWEJJEG LI GHANDHOM X'JAQSMU MAL-MILIED 

 

 IL-PONSJETTA

Il-Ponsjetta hija l-aktar pjanta popolari fi zmien il-Milied. Ponsjetti fid-djar jaghtu dehra ta' festa. Joel Robert Poinsett li mexxa din il-pjanta f'hafna pajjizi.

Din hi pjanta li tikber fil-klima shuna tal-Messiku u l-Amerka Centrali. Il-Messikani jsejhulha l-"fjura tal-Lejl Qaddis"(il-Milied) Tikber u titwal anke sa sular bhalma naraw f'xi gonna privati, imma b'kimika apposta il-pjanta tinzamm zghira u tikber sa tletin centimetru.

Leggenda helwa tghid li tfajla kienet hdejn knisja, lejliet il-Milied, tara n-nies dehlin bir-rigali jpogguhom quddiem Gesu' Bambin. Minhabba l-faqar taghha ma kelliex x'toffri lil Gesu u bdiet tikbi. Anglu deherilha u qalilha biex tmur taqta' xi haxix hazin u tippresentah bhala l-offerta taghha lil Bambin. Sakemm waslet il-weraq tal-bukkett haxix hmar u hi kollha ferhana poggiethom quddiem il-Bambin. Minn dak in-nhar'l quddiem il-weraq ta' din il-pjanta selvaggaisir ahmar meta jkun qorob zmien il-Milied. U tawha l-isem tal-fjura tal-Lejl Qaddis.

 

Ghalkemm il-kulur tal-pjonsetta hu ahmar il-lum ghandek issib ukoll ponsejjti roza u bojod. Wiehed jiehu kura taghha billi jqieghda f'post imdawwal u shun f'temperatura ta' 55 grad F. Ghanda tissaqha biss meta il-kompost ikun kwazi xott. Jekk tara li l-weraq qed jitbiel, wiehed ghandu jsaqqi mill-ewwel. Qatt ma ghandek issaqqi hafna izda kemm kemm izzomm il-kompost umdu. Din il-pjanta tista' tibqa' tghix sa xhur wara l-Milied.

 

 

Make a free website with Yola